>

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yeni İşe Girecekler! Uygun Fiyatlı Hızlı Sağlık Raporunuz Medcity’de…

Hemen İletişime Geçin
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işverenler çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri riskleri dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Bu amaçla çalışanın işe başlamadan önce o iş için uygun olup olmadığının sorgulanması sağlık raporu ile sağlanmaktadır.
Medcity Cerrahi Tıp Merkezi’nde işe yeni başlayacaklar için sağlık raporları, hızlı ekonomik ve kaliteli olarak düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği ile işverenler, işyerinde çalışan kişilerin çalışma ortamı içerisinde maruz kalabilecekleri sağlık risklerini gözetimine tabi tutmaları gerekir.

Bu nedenle çalışanlar ilk işe girdiklerinde, iş değişimi olduğunda, sağlık nedenleri ile işten uzaklaştırıldıktan son iş geri dönerse işverenin talep etmesi durumunda işe giriş sağlık raporu almak zorunluluğu bulunmaktadır. İşe ilk giriş sırasında alınacak olan sağlık raporu ise işçilerin başlayacakları işe uygunlukları tespit ederek, tüm riskler ele alınmaktadır. Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfındaki işlerde çalışmak isteyen kişiler, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren raporu almak zorundadır.

İşe giriş sağlık raporunu işe girişte, hazırlanması gereken ve özlük dosyasında bulunması lazım olan herhangi sıradan evrak gibi görmek bizi yanlışlığa sevk eder. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber, periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince de tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan işe giriş sağlık raporu, kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve kişi işe başladıktan sonrasında da verilen periyodik sağlık raporunun, ilk işe giriş sağlık raporuna göre kıyaslama yapılacağı, baz sağlık raporu olacağıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporu işyeri hekiminden alınmaktadır. İşe giriş sağlık raporu konusunda, laboratuvar tahlilleri bakanlık tarafından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarları içerisinde yapılarak İş başvurusu gerçekleştiren işyerinin kayıtlı olduğu işyeri hekiminden alınmaktadır. 

Sağlık raporu almayı düzene koyabilmek için kanun yeniden düzenlenmiştir. Kanun kapsamı içerisinde sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması gerekmektedir. İşyeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporuna itiraz etmek istiyorsanız hakem hastanelerine başvuru yapabilirsiniz. İtiraz nedeniyle hakem hastanelerinden çıkacak sonuç ise kesin karar olarak adlandırılır. Yeni düzenleme ile beraber sağlık raporu alma uygulaması Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile beraber işyeri hekimi yapmaktadır. Sağlık gözetimi nedeniyle ortaya çıkacak olan maliyetler ve bu gözetimden kaynaklı ek maliyetlerde işveren tarafından karşılanmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporunda Hangi Bilgiler Bulunur?

İşe Giriş Sağlık Raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” olarak 2 sayfalık form şeklinde önümüze çıkmaktadır.

Bu “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu”nda İşyeriyle ilgili İşyerinin ünvanı, SGK sicil no, adres gibi bilgiler yer almakta. İşçi için işçinin adı soyadı, TC no, doğum tarihi, adres gibi kişisel bilgilerin yanında fotoğraf ve “İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.” Şeklinde beyan kutusu ve kutunun içerisine kendi adını ve soyadını yazarak imzalayacağı yer bulunmaktadır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun diğer kısmında “Tıbbi Anamnez şeklinde hazırlanmıştır. Örneğin, Hastanede yattınız mı? Ameliyat geçirdiniz mi? İş kazası geçirdiniz mi? Meslek Hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik ve muayeneye tabi tutuldunuz mu? Maluliyet aldınız mı? Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? Alkol alıyor musunuz? gibi evet hayır ile cevaplanacak sorular yer almaktadır.

Tıbbi Anamnez doldurulduktan sonra gelen “Fizik Muayene Sonuçları” kısmıdır. Burada duyu organları, solunum, sindirim, kardiyovasküler sistem, Kas-iskelet sistemi vb. gibi fiziki muayene sonuçlarının değerlendirildiği bölümdür.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun son sayfasında, “Laboratuvar Bulguları” ve “Kanaat ve Sonuç” kısmı yer almaktadır. Burada en önemli kısım kanaat ve sonucu etkileyen ve işe uygunluğu konusunda veri alınacak yer laboratuvar bulgularıdır. Laboratuvar bulgularında işin niteliği ve meslek hastalığı risklerine karşı birtakım test ve tahliller yer almaktadır. 

Odyometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon Testi, Kan ve İdrar testleri, Radyolojik analizler gibi laboratuvar bulgularıyla birlikte Kanaat ve Sonuç kısmı değerlendirilir. İşe Giriş Sağlık raporu çalışamaz veya çalışabilir ya da ileri tetkik sonuçlarına göre tekrar değerlendirilmeli olarak sonuçlanabilir. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu işyeri hekiminden alınır. Ancak, laboratuvar tahlilleri Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan işyerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP” sisteminde kayıtlı işyeri hekiminden alınır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi çok tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için bir yıl, tehlikeli sınıfta yer alan kişiler için üç yıl ve az tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için beş yıldır. Bu raporun istenen süre zarfları içerisinde yeniden yenilenmesi gerekir. Bununla beraber yönetmelik içerisinde işyeri hekiminin gerek görmesi durumunda sürelerin kısaltılabileceği kanunu bulunmaktadır.

Yönetmelik içerisinde belirtilmiş olan işe giriş sağlık raporu ve periyodik muayenelerin zamanları, işin ve çalışanın sağlık koşullarına işyeri hekimine yükümlülük vermektedir. Sağlık raporu geçerlilik zamanları ile ilgili, daha çok tehlikeli işlerde çalışacak olan kişilerin sağlık gözetimi için en geç üç yılda bir ifadesi muğlak ifadesi bulunmaktadır. Çıkarılmış yasa bile beraber 10’dan daha az sayıda çalışanı yer alan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimleri ya da devlet hastanelerinden bu rapor alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu nedeniyle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işe girişlerde alınması mecburi kılınmış olan sağlık raporları, yetkili sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınır. Bu raporu aldığınız zaman işe giriş işlemleriniz onaylanmaktadır.

Özel Hastanelerden Alınan İşe Giriş Sağlık Raporların Geçerliliği Var Mıdır?

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır.  Özel hastaneler tarafından işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması yasal değildir.

Hemen Randevu Al